CRITERION 85XL

ปูนทนไฟ :  CRITERION 85XL

อุณหภูมิบริการสูงสุด :  1650  ℃

Maximum Grain Size: 8.0 mm.

บรรจุ : 25 กิโลกรัม/ถุง

 

คำอธิบาย

ปูนซีเมนต์อลูมินาสูงพิเศษที่หล่อได้ต่ำเป็นพิเศษด้วยความหนาแน่นที่เหนือกว่า ความแข็งแรงสูงกว่า และความพรุนที่ต่ำกว่าแบบหล่อซีเมนต์ต่ำทั่วไปและแบบมาตรฐาน สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงที่ร้อนสูง ความต้านทานการกัดเซาะที่เพิ่มขึ้น และลดการเสียรูปของโหลดร้อน