Products

Products
Description
ผลิตภัณฑ์ APT-A90 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย AGC Ceramics Co.,Ltd.ประเทศญี่ปุ่น เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการนำไปฉาบซ่อมแทนปูนทนไฟ/อิฐทนไฟที่แตกและหลุดล่อนภายในเตาเผา/เตาหลอมอลูมิเนียม เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่จะนำไปใช้งานเพียงท่านผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่ระบุไว้แล้วผสมให้เข้ากันก็นำไปฉาบซ้อมตามที่ท่านต้องการ