กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) ณ สนามกีฬา Stadium One

 

บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) ณ สนามกีฬา Stadium One มอบให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษา
รายชื่อมูลนิธิมอบรายได้ให้ในปีนี้

1. กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง
3. สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
4. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
5. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
6. มูลนิธิคนตาบอดไทย
7. มูลนิธิกลุ่มแสงทียน
8. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
10. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
11. มูลนิธิคนพิการไทย
12. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
13. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
14. สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
15. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ บางสะพาน
16. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
17. คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง-ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
18. สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
19. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
20. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

#ทุกก้าวคือโอกาสสร้างความแข็งแกร่ง
#ฅนเหล็กมินิมาราธอน
#KonLhekMiniMarathon