บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรกด้วย ISO 45001

บริษัท มหมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรกด้วย ISO 45001  คือ ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ระบบบริหารงานคุณภาพ

และ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร